Belangrijke wijzigingen binnen het arbeidsrecht januari 2024

We starten het nieuwe jaar met een aantal nieuwe wetswijzigingen op het gebied van arbeidsrecht. In het onderstaande artikel vertelt Emanuella de Moor hier meer over. 

Datum:  15 januari 2024

Geschreven door:  Emanuella de Moor

Minimumuurloon

Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het minimumuurloon bedraagt € 13,27 bruto voor werknemers van 21 jaar en ouder. Als gevolg van de invoering van het minimumuurloon geldt er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandloon meer. Voor werknemers die het minimumloon verdienen, wordt het maandloon vanaf dit jaar bepaald door het aantal uren dat die werknemer feitelijk werkt. Vóór de invoering van het minimumuurloon verdiende een minimumloonverdiener die 40 uur werkte evenveel als een minimumloonverdiener die 36 uur werkte, als dit voor beide werknemers een ‘fulltime’ dienstverband was. Aan die ongelijkheid komt nu een einde. Een werknemer van 21 jaar die 40 uur per week werkt, verdient die week € 13,27 bruto x 40 uur = € 530,80 bruto. Een werknemer van 20 jaar die 36 uur per week werkt, verdient die week € 13,27 bruto x 36 uur = € 477,72 bruto.

Als een werknemer een vaste arbeidsomvang heeft, kan een vast loon per maand worden afgesproken. Dit vaste loon per maand is dan gebaseerd op het aantal uur dat die werknemer gemiddeld werkt per maand. Deze arbeidsduur wordt afgeleid van het aantal uur dat de werknemer werkt in het kalenderjaar. In een toepasselijke cao of de arbeidsovereenkomst kunnen hierover aanvullende afspraken worden gemaakt. Let op: het aantal dagen waarop een werknemer werkt kan per jaar verschillen. Sommige dagen komen in een kalenderjaar 52 keer voor, terwijl andere dagen 53 keer voorkomen. Als verschillende werknemers even veel uur werken, maar deze uren zijn verdeeld over andere dagen, kan het maandloon van die werknemers verschillen.

Maximale transitievergoeding

De maximale transitievergoeding is per 1 januari 2024 verhoogd van € 89.000 naar € 94.000. Als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 94.000, mag de transitievergoeding maximaal het jaarsalaris bedragen. Heeft u hulp nodig bij het berekenen van een transitievergoeding? Wij staan voor u klaar.

Reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 omhoog gegaan. De maximale vergoeding bedraagt nu € 0,23 per kilometer (in plaats van € 0,21). De onbelaste thuiswerkvergoeding is verhoogd naar maximaal € 2,35 per dag (in plaats van € 2,15). Een werkgever is overigens niet verplicht om de kilometer- en thuiswerkvergoeding aan te bieden of te verhogen. Het toekennen van deze vergoedingen is vrijwillig. De werkgever kan dus ook geen of een lagere onbelaste vergoeding toekennen.

Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders is begin 2023 in werking getreden. Deze wet verplicht werkgevers met 250 of meer werknemers om hun klokkenluidersregeling aanzienlijk en per direct aan te passen. Werkgevers met 50-249 werknemers hadden tot 17 december 2023 om hun klokkenluidersregeling aan te passen. Wil u tijd én moeite besparen en in één keer voldoen aan de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders? Voor slechts € 950,00 (exclusief btw) kunt u bij ons een compleet, op maat gemaakte en up-to-date ‘Klokkenluidersregeling’ afnemen. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met onze collega Bas Blaauwhof

Voor een aantal werkgevers met minder dan 50 werknemers geldt dat ook zij een interne meldregeling moeten hebben die voldoet aan de eisen van de Wet bescherming klokkenluiders. Het gaat om organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten en producten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering, burgerluchtvaart, maritieme arbeid en havenstaatcontrole, en op het gebied van offshore olie- en gasactiviteiten.

Model klokkenluidersregeling

direct aanvragen

 

Wet toekomst pensioenen

Op 1 juli 2023 trad de Wet toekomst pensioenen in werking. Deze wet wijzigt het Nederlandse pensioenstelsel ingrijpend, met name doordat straks iedere werknemer een eigen ‘pensioenpot’ opbouwt op basis van in te leggen pensioenpremies. Werkgevers krijgen onder andere de plicht om een transitieplan op te stellen voor de overstap naar een andere pensioenregeling. De ondernemingsraad heeft bovendien een instemmingsrecht ten aanzien van de wijziging van de pensioenregeling. Hoewel werkgevers tot 1 januari 2028 de tijd hebben om de huidige pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wet, is het raadzaam nu al te beginnen met de voorbereidingen daarvan.

Ontwikkelingen in de uitzendsector

  • De Uitzend cao is per 1 juli 2023 gewijzigd. Voor de relevante wijzigingen voor de uitzendsector verwijzen wij u graag naar onze nieuwsbrief van 21 juni 2023.
  • Ook de pensioenregeling van StiPP is opnieuw aangepast. Op 1 januari 2022 werd de wachttijd voor deelname aan de regeling al verkort van 26 naar 8 weken. Sinds 1 juli 2023 is de wachttijd volledig afgeschaft. Dit betekent dat een uitzendkracht vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt en bij STIPP aangemeld moet worden.
  • De eerder aangekondigde certificeringsplicht wordt mogelijk toch niet ingevoerd. In plaats daarvan wordt waarschijnlijk (middels het wetsvoorstel Toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten van 6 oktober 2023) een toelatingsstelsel ingevoerd voor ondernemingen of rechtspersonen die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De toelatingsplicht geldt voor alle rechtspersonen en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen, dus niet alleen uitzendorganisaties.

Mocht u vragen hebben over de bovenstaande wijzigingen? Neem dan gerust contact met ons op. 

Contact