Frustratie van uw productieproces door leveranciers

Als productiebedrijf kunt u tijdens het productieproces tegen verschillende juridische hordes aanlopen. In onze campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band' nemen we 5 veelvoorkomende juridische hordes onder de loep. Wij helpen u deze te overwinnen.

De essentie van ieder productieproces is uiteraard dat er iets geproduceerd wordt. Een of meerdere grondstoffen of halffabricaten worden verwerkt tot een (eind)product. Leveranciers en uw of hun financiers kunnen op grond van het recht van reclame of op grond van eigendomsvoorbehoud claims leggen op (de waarde) van uw deelvoorraden grondstoffen, halffabricaten en producten. 

Zolang het maakproces soepel verloopt en in de keten alle partijen naar tevredenheid betalen, zal dat niet zo veel problemen met zich brengen. Maar als er ergens een kink de kabel komt, kunnen partijen uw productieproces ernstig verstoren door de door hen geleverde goederen op te eisen.

Erik Jansen geeft zijn advies in dit artikel voor de campagnereeks 'juridisch advies aan de lopende band'.

#productie

Datum:  15 augustus 2023

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Vereisten terughalen van geleverde goederen

Voor een succesvolle uitoefening van het reclamerecht of het inroepen van een eigendomsvoorbehoud moet zijn voldaan aan een aantal vereisten.

Om te beginnen dient de roerende zaak verkocht en geleverd te zijn. Daarnaast moet u als afnemer in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen tekortschieten. Dit houdt in dat u de koopprijs nog niet (volledig) heeft betaald.

Ook mogen de onbetaalde goederen voor een beroep op het reclamerecht niet zijn aangetast of gewijzigd; ze moeten zich in dezelfde staat bevinden als op het moment dat zij aan de afnemer werden geleverd. Wanneer een geleverde grondstof in het eindproduct is verwerkt, gaat het recht van reclame teniet.

Dat laatste geldt ook voor een eigendomsvoorbehoud: door verwerking, in juridische zin door natrekking, zaaksvorming of vermenging, kan de geleverde grondstof haar zelfstandigheid verliezen en daarmee vervalt het recht van eigendomsvoorbehoud.

Of zich dat in uw productieproces voordoet en zo ja, op welk moment, is natuurlijk zeer casuïstisch. Als de geleverde producten nog in uw opslag liggen en nog niet ten behoeve van het productieproces zijn gebruikt, zal uw verweer niet snel slagen.

Hoe kunt u dat voorkomen?

Een open deur is natuurlijk uw crediteuren tijdig betalen. Maar er zijn ook andere mogelijkheden.

1. Onderhandelen over de inkoopvoorwaarden

Afstand van rechten

Allereerst door kritischer te onderhandelen met uw leveranciers; niet alleen op prijs en betalingstermijn, maar ook op dit soort contractuele of wettelijke rechten. In onderhandelingen kunt u bedingen dat afstand wordt gedaan van dit soort rechten.

Ook van het wettelijk recht van reclame kan in samenhang met afstand van het recht tot ontbinding contractueel afstand worden gedaan. Neemt u er echter niets over op in uw inkoopcontract, dan heeft de verkoper dit recht van rechtswege. Stilzitten is dus niet aan te raden!

Rechten overdragen verbieden

Ook kunt u bijvoorbeeld overeenkomen dat de vorderingen die een leverancier op u heeft, niet mogen worden overgedragen en niet mogen worden verpand aan de financier van uw leverancier. Mocht u ooit in discussie raken met uw leverancier of achterlopen in de betalingen richting die leverancier, dan wilt u immers liever met die leverancier in gesprek gaan, die uw ketenpartner is en wellicht wil blijven - nu en in de toekomst - dan met een financier die geen enkel belang heeft bij een goede relatie met u in de toekomst.

2. Wachten tot het reclamerecht vervalt

Een leverancier die van zijn recht van reclame gebruik wil maken dient snel actie te ondernemen. Voor het inroepen van dit recht gelden namelijk twee vervaltermijnen. Het recht om de goederen terug te halen vervalt wanneer 1) zes weken zijn verstreken sinds het opeisbaar worden van de koopprijs (deze termijn wordt dus langer als u voor uzelf als koper gunstigere betalingscondities (termijnen) heeft uit onderhandeld) en 2) meer dan zestig dagen zijn verstreken sinds de dag waarop de goederen daadwerkelijk zijn geleverd. Wanneer beide termijnen zijn verstreken, vervalt het recht van reclame.


Blijf scherp

Het is van belang dat u met uw leveranciers niet alleen onderhandelt op prijs, maar ook op andere inkoopvoorwaarden, om de continuïteit van uw productieproces maximaal veilig te stellen. In deze blog zijn enkele van die voorwaarden aan bod gekomen, maar de exacte formulering vergt de nodige aandacht en accuratesse. Bij ons bent u daarvoor aan het goede adres.

Contact

Meer over dit onderwerp: