Het innen van oninbare vorderingen

Geld is de levensader van uw bedrijf; óók in de productie branche. Eerder kreeg u een aantal tips om uw cashflow te verbeteren. In dit artikel zal ik u van gereedschappen voorzien om schade te beperken bij slecht of niet betalende debiteuren; wij noemen dat high end incasso.

Datum:  28 november 2019

Geschreven door:  Erik Jansen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Geld is de levensader van uw bedrijf; óók in de productie branche. Eerder kreeg u een aantal tips om uw cashflow te verbeteren. In dit artikel zal ik u van gereedschappen voorzien om schade te beperken bij slecht of niet betalende debiteuren; wij noemen dat high end incasso.

Als het goed is, heeft u onlangs de jaarstukken met uw accountant besproken of gaat u dat op (zeer) korte termijn nog doen. Een pijnlijk onderwerp blijft het bespreken van de debiteurenposten: worden deze nog betaald? Zou je ze niet afboeken?

Dat afboeken doet zeer en wordt nog pijnlijker als u wél heeft geproduceerd en gepresteerd, maar u de geleverde producten niet meer kunt ophalen (bijvoorbeeld omdat u een eigendomsvoorbehoud heeft) of achterhouden (denk daarbij aan het retentierecht). Helaas komt dit heel vaak voor.

Het antwoord op de vraag of u de vordering niet maar moet afboeken, zou u – zonder overleg met een specialist – niet zomaar bevestigend moeten beantwoorden. Het is namelijk heel goed mogelijk om vorderingen te incasseren die op het eerste oog onmogelijk incasseerbaar lijken.

Tip 1: incasso via de faillissementsrechter

Soms is er geen sprake van betalingsonmacht, maar betalingsonwil: de schuldenaar heeft het geld wel, maar kiest ervoor uw vordering niet te betalen. Een procedure bij de rechtbank is vaak kostbaar en soms rechtvaardigt de hoogte van de vordering de kosten van de procedure niet. Zo’n procedure kost vaak ook veel tijd, soms wel een jaar. Dat geld niet voor een verzoekschrift bij de faillissementsrechter. Om de druk op te voeren kan u er voor kiezen om het faillissement van de debiteur aan te vragen: is het geld er niet, dan zal de debiteur (mogelijk) failliet worden verklaard. Is het geld er wel, dan zal uw vordering hoogst waarschijnlijk voor de zitting worden betaald.

Mocht het faillissement van de debiteur toch worden uitgesproken, dan zal een curator zich buigen over de gang van zaken van de debiteur en zijn best doen om een zo goed resultaat (= terugbetaling) te realiseren voor de gezamenlijke schuldeisers (in dit artikel leest u daarover meer).

Tip 2: incasso via bestuurdersaansprakelijkheid

Als uw debiteur een rechtspersoon is (BV, NV, Stichting) en die bestuurder met u de overeenkomst heeft gesloten terwijl hij op dat moment wist of behoorde te weten dat de debiteur haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de daaruit voortvloeiende schade, kan u rechtstreeks een vordering instellen tegen de bestuurder van uw debiteur (zie ook deze bijdrage).

Dat kan ook als uw vordering niet wordt betaald doordat de bestuurder verhaalsmogelijkheden teniet heeft doen gaan, door zogenaamd verhaalsfrustratie. Deze vorm van incasso kan óók als de debiteur in staat van faillissement werd verklaard. Dat gaat dan buiten de boedel om en dat kan u zonder medewerking van de curator doen.

Niet zomaar afboeken

Mocht u nou onlangs met uw accountant hebben gesproken en het voorstel tot afboeken zit u niet lekker, dan is het verstandig om eens een uurtje van gedachten te wisselen met mij of een van mijn collega’s zodat we kunnen beoordelen of het zinvol is vervolgstappen te nemen. Want wie niet waagt…

Boekt af.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.