Kleine ondernemers opgelet: de rechten van de personeelsvergadering bij reorganisaties

Vrijwel iedere werkgever heeft te maken met een vorm van medezeggenschap. In deze blog worden kort de belangrijkste rechten en de rol van de personeelsvergadering bij een reorganisatie besproken.

Datum:  22 april 2021

Geschreven door:  Pauline Demacker

Leestijd:  +/- 2 minuten

Vrijwel iedere werkgever heeft te maken met een vorm van medezeggenschap. In ondernemingen waar 10 tot 50 mensen werken en waar geen (vrijwillige) ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, moeten ondernemer en werknemers ten minste twee keer per jaar een overleg voeren over de gang van zaken in het bedrijf. Dit wordt de personeelsvergadering genoemd. In deze blog worden kort de belangrijkste rechten en de rol van de personeelsvergadering bij een reorganisatie besproken.

De personeelsvergadering

De personeelsvergadering is een bijeenkomst van de ondernemer met het personeel waarin:

Naast de verplichte twee keer per jaar is een personeelsvergadering eveneens verplicht indien een kwart van de werknemers daar om verzoekt. Zo’n verzoek moet wel onderbouwd worden. Voor de bepaling van de ondergrens van 10 werknemers en de bovengrens van 50 werknemers moet worden gekeken naar alle werknemers die zes maanden of langer in dienst zijn.

Overlegrecht

Een van de rechten van de personeelsvergadering is het overlegrecht. Alle zaken die de onderneming betreffen, zijn bespreekbaar in de personeelsvergadering. Zowel de ondernemer als de werknemers (die ten minste zes maanden in dienst zijn) kunnen met agendapunten voor de vergadering komen en tijdens de vergadering hun mening geven. Het overleg wordt gevoerd met de ondernemer of, indien de ondernemer de onderneming zelf niet bestuurt, met de bestuurder.

Informatierecht

De ondernemer verschaft mondeling of schriftelijk gegevens over de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar alsmede over de verwachtingen ten aanzien van het komend jaar. Daarnaast moet de ondernemer informatie verstrekken over het gevoerde en te voeren personeels-en sociale beleid.

Sinds 1 januari 2019 heeft de personeelsvergadering een expliciet informatierecht over de pensioenvoorziening. Dat betekent dat je, als werkgever, je medewerkers actief informatie over de pensioenvoorziening moet geven.

Adviesrecht

De ondernemer is verplicht advies te vragen aan de werknemers (die ten minste zes maanden in dienst zijn) over voorgenomen besluiten die voor ten minste een vierde deel van het personeel gevolgen hebben op het gebied van:

Het advies moet op een zodanig (tijdig) tijdstip worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Als ondernemer dien je daarbij alle informatie te verstrekken die de werknemers nodig hebben om tot een advies te komen.

De rol van de personeelsvergadering bij een reorganisatie

Indien in het kader van een reorganisatie sprake is van het verval van ten minste 25% van arbeidsplaatsen moet de personeelsvergadering om advies worden gevraagd. Wanneer dit niet wordt gedaan zal de ontslagaanvraag door het UWV worden geweigerd. Op grond van de wet zul je als ondernemer eerst de personeelsvergadering om advies moeten vragen en daarna pas de ontslagaanvragen moeten indienen. Deze volgorde levert in de praktijk knelpunten op waar de wetgever geen rekening mee heeft gehouden. Zo is het denkbaar dat een werknemer zich na een personeelsvergadering - om strategische – redenen ziekmeldt. Indien de ziekmelding plaatsvindt voordat het UWV de ontslagaanvraag heeft ontvangen zal het opzegverbod tijdens ziekte gelden en zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen. Om te voorkomen dat het opzegverbod van toepassing is kun je er als werkgever voor kiezen om vlak voorafgaand aan de personeelsvergadering alvast een voorlopige ontslagaanvraag (Deel A) in te dienen en zo snel mogelijk (liefst de dag erna), advies te vragen aan de personeelsvertegenwoordiging. Daaropvolgend dien je als ondernemer definitief te besluiten voor welke werknemers de volledige ontslagaanvraag daadwerkelijk wordt ingediend. De consequenties van het op deze manier afwijken van de wettelijke volgorde lijken vooralsnog niet groot.

Tot slot

Een reorganisatie is complex en doorgaans een gevoelige kwestie. Naast de rol van het medezeggenschapsorgaan zijn er veel andere zaken waar u rekening mee dient te houden.

U kunt daarbij rekenen op deskundig juridisch advies en praktische ondersteuning van onze arbeidsrechtspecialisten.

Alvast benieuwd welke stappen u bij een reorganisatie dient te zetten? Onze animatievideo laat in slechts twee minuten zien welke route u dient te bewandelen bij een voorgenomen reorganisatie.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.