Regeling NOW 3.0 gepubliceerd

Eerder informeerden wij u al over de komst van de NOW 3.0. Inmiddels is de definitieve tekst van de regeling gepubliceerd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt hiermee per 1 oktober 2020 in drie tranches verlengd tot en met juni 2021.

Datum:  16 oktober 2020

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Eerder informeerden wij u al over de komst van de NOW 3.0. Inmiddels is de definitieve tekst van de regeling gepubliceerd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid wordt hiermee per 1 oktober 2020 in drie tranches verlengd tot en met juni 2021.

Zo ziet de NOW 3.0 eruit

Tijdens NOW 3.0 daalt het vergoedingspercentage voor de loonsom stapsgewijs naar maximaal 80% in het tijdvak oktober-december 2020 (derde tranche) en maximaal 70% in het tijdvak januari-maart 2021 (vierde tranche). Van april tot en met juni 2021 (vijfde tranche) bedraagt het maximale vergoedingspercentage voor de loonsom 60%.

De korting op de subsidie in geval van bedrijfseconomisch ontslag komt te vervallen. Dat betekent dus geen verlaging van de (definitieve) subsidie meer. Daarnaast geldt er geen korting meer van 5% op het gehele subsidiebedrag als de werkgever bij grotere ontslagaanvragen geen overeenstemming heeft bereikt met de vakbond of andere werknemersvertegenwoordiging. De wetgever heeft ervoor gekozen geen veranderingen aan te brengen in het ontslagrecht in geval van bedrijfseconomisch ontslag. Dat betekent onder andere dat de werkgever een transitievergoeding verschuldigd blijft aan de werknemer.

Wanneer de werkgever gebruikmaakt van de NOW 3.0 en overgaat tot bedrijfseconomisch ontslag, heeft de werkgever de inspanningsverplichting de werknemer te begeleiden bij het vinden van een nieuwe baan. De werkgever moet daarvoor contact zoeken met het UWV via de NOW-telefoon over het begeleiden van werk naar werk. Doet de werkgever dit niet, dan volgt een boete van 5% van de NOW-subsidie. Deze verplichting geldt ook voor de werknemers van wie het dienstverband niet wordt voortgezet na het aflopen van een tijdelijk contract of voor werknemers met wie overeenstemming wordt bereikt over beëindiging met wederzijds goedvinden

Daartegenover staat dat de NOW 3.0 (beperkte) ruimte biedt voor een dalende loonsom (bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag) zonder dat dit leidt tot een verlaging van de (definitieve) subsidie. Het vrijstellingspercentage voor de loonsomdaling loopt op per tranche van 10% in de derde tranche naar 15% in de vierde tranche, en uiteindelijk naar 20% in de vijfde tranche.

Verder wordt in de NOW 3.0 het minimale omzetverlies om aanspraak te maken op de NOW vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 20% naar 30%. De wijze van het berekenen van omzetdaling blijft gelijk aan de NOW 1.0 en 2.0 En ook de forfaitaire opslag van 40% blijft in alle drie de tranches in stand. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer gaat in de vijfde tranche omlaag naar het maximaal dagloon (sinds 1 juli 2020 € 4.845,47 per maand).

Tot slot is ook onder de NOW 3.0 het uitkeren van dividend en bonusuitkeringen en de inkoop van eigen aandelen verboden. De aanvraagperiode voor de NOW 3.0 start op 16 november 2020.

Meer weten over de NOW 3.0? Neem gerust contact met ons op.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.