Schuld schaadt

46 procent van de ondernemers heeft te maken met personeel dat een loonbeslag krijgt. In de horeca is het probleem nog groter. Per jaar is een werkgever al snel €13.000,- kwijt aan een loonbeslag. Denk aan administratiekosten, ziekteverzuim, productiviteitsverlies en diefstal. Zes tips om de schade te beperken.

Datum:  24 november 2017

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Nuttige tips bij loonbeslag werknemer

46 procent van de ondernemers heeft te maken met personeel dat een loonbeslag krijgt. In de horeca is het probleem nog groter. Per jaar is een werkgever al snel €13.000,- kwijt aan een loonbeslag. Denk aan administratiekosten, ziekteverzuim, productiviteitsverlies en diefstal. Zes tips om de schade te beperken.

Werkgevers zijn verplicht om mee te werken aan een loonbeslag. De administratieve kosten van een loonbeslag zijn voor rekening van de werkgever en kunnen niet op de werknemer worden verhaald.

Het loonbeslag gaat niet alleen om loon, maar ook op bonussen, vakantiegeld en dertiende maand. De werkgever is verplicht een verklaring met alle financiële gegevens op te sturen naar de deurwaarder. Na ‘betekening van het beslagexploot’ door de deurwaarder - het vaststellen van het loonbeslag - moet de werkgever de zogenaamde beslagvrije voet naar de werknemer overmaken. Dat is het gedeelte van het loon dat is bedoeld voor basisbehoeften.

1. Licht de salarisadministratie in

Bij een loonbeslag moet de werkgever een deel van het salaris van de werknemer inhouden en overmaken naar de deurwaarder. De werkgever mag geen volledige betalingen meer doen. Licht dus op tijd de salarisadministratie in! Ontvangt de werknemer meer dan de beslagvrije voet, dan kan de schuldeiser dat op de werkgever verhalen. Het is nog maar de vraag of de werkgever het teveel betaalde loon bij de werknemer terug kan halen, gezien diens situatie.

2. Voorkom schulden

In de horeca werken relatief veel jonge mensen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat zeker de helft van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar schulden heeft. Die schulden maken ze bij providers, energiebedrijven en zorgverzekeraars. Door agressieve deurwaarders en incassobureaus lopen die schulden ook nog eens snel op.

Uit onderzoek blijkt dat door geldstress het IQ met met 13 à 14 punten daalt. Medewerkers nemen daardoor minder doordachte of soms zelfs domme beslissingen. Als gevolg daarvan creëren ze vaak nieuwe problemen.

Om ziekteverzuim en productieverlies te voorkomen, loont het om medewerkers te helpen met informatie en begeleiding. Betaal bijvoorbeeld het eerste uur van een financieel adviseur. Wijs medewerkers op digitale financiële gezondheidschecks, bijvoorbeeld die van het Nibud. Deel de informatie op een algemene manier zoals via het intranet, personeelsblad of nieuwsbrief.

3. Maak een concreet actieplan

Maak met de medewerker een plan voor de korte termijn. Liefst al voordat een loonbeslag plaatsvindt. Aangezien u vier weken de tijd krijgt om de gewenste informatie aan de deurwaarder te verstrekken, kunt u die periode gebruiken om met de werknemer afspraken te maken om loonbeslag te voorkomen.

4. Bereken samen de beslagvrije voet

Een loonbeslag heeft een grote impact op het leven van uw werknemer en het kan ook negatieve invloed hebben op zijn of haar functioneren. Toon betrokkenheid. Bereken samen met de werknemer de beslagvrije voet. Meestal is dat 90 procent van de bijstandsnorm, maar het kan hoger zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie. Op Uwbeslagvrijevoet.nl staat een rekenprogramma. Als de werknemer op basis hiervan ziet dat de beslagvrije voet te laag is, kan hij dit doorgeven aan de deurwaarder. Die kan de beslagvrije voet dan met terugwerkende kracht aanpassen.

5. Wees creatief

Denk aan creatieve oplossingen om de geldzorgen te verminderen. Soms kunnen bijvoorbeeld bovenwettelijke vakantiedagen worden uitbetaald en kan werknemer daarmee een deel van de schuld voldoen.

6. Plaats de medewerker over

Als een werknemer een functie vervult waar veel met contant geld wordt gewerkt, kan het verstandig zijn hem tijdelijk over te plaatsen naar een functie waar de kans op fraude, diefstal of andere misdragingen beperkt is. Doe dat wel zorgvuldig.

Wat is een loonbeslag?

Als een werknemer zijn privérekeningen niet betaalt, kan dat leiden tot een loonbeslag. Dat betekent dat de deurwaarder beslaglegt op het loon van de werknemer. Voor een loonbeslag is een rechterlijk vonnis of dwangbevel nodig, die de schuldeiser aan de rechter verzoekt. Dat gebeurt vaak nadat vele aanmaningen aan het adres van de werknemer onbeantwoord zijn gebleven. De schuldeiser kan de fiscus zijn of elke andere schuldeiser van de werknemer. Bij toewijzing van het verzoek klopt de deurwaarder eerst aan bij de werknemer en daarna met een zogenaamd beslagexploot bij de werkgever. In dat exploot staat wie de schuldeiser is, op welke gronden de schuldeiser loonbeslag legt en welk bedrag hij van de werknemer vordert. De werkgever krijgt na beslaglegging vier weken de tijd om een opgave te verstrekken van alle vorderingen. Eerder is niet nodig en kan zelfs onzorgvuldig zijn, omdat de werknemer de mogelijkheid moet hebben het beslag aan te vechten. Houd daar rekening mee en ga tijdig het gesprek aan met de werknemer over het aankondigde loonbeslag. Vóórdat de deurwaarder aanklopt bij de werkgever, heeft hij de werkgever vaak al om informatie gevraagd over de verschillende bedragen die de werknemer ontvangt. Het loonbeslag strekt zich uit tot alle vorderingen die voortvloeien uit de arbeidsrelatie. Het gaat niet alleen om loon, maar ook om bonussen, vakantiegeld en dertiende maand. De (sociale) verzekerings- en pensioenpremies vallen erbuiten.

Maak schuldproblematiek bespreekbaar

Uiteraard is het niet primair de verantwoordelijkheid van de werkgever om financiële problemen van werknemers op te lossen, toch heeft de werkgever wel een zekere zorgplicht. Maak de schuldproblematiek van de werknemer bespreekbaar. Vaak passen werknemers met schulden een zekere struisvogelpolitiek toe. Dat leidt ertoe dat de problemen groter worden.

Signalen van schuldproblematiek zijn: concentratieproblemen, fraude of diefstal, vragen om lening of voorschot, regelmatig ziek melden, verzoek om extra uren. Vanwege de schaamte is het belangrijk om het gesprek op een zorgvuldige, oordeelvrije manier te voeren. Praat niet vanuit de ‘ik’ maar vanuit de je-vorm. Om de motivatie te bevorderen, is het beter om activerende vragen te stellen. Dus niet: hoe is het zo gekomen? Maar wel: je zit in een lastige situatie. Wat gaat het je opleveren als je de financiële problemen toch kunt oplossen? Op Financieelgezondewerknemers.nl staat een handreiking over gespreksvoering bij schulden.

Schakel hulp in. Verwijs de werknemer door naar instanties. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld recht hebben op gratis schuldhulpverlening vanuit de gemeente via Bureau Schuldhulpverlening. Een externe budgetcoach inschakelen, kan ook. Ook bedrijfsmaatschappelijk werk kan uitkomst bieden Op deze manier krijgt de werknemer een zetje in de goede richting. Het Nibud heeft trouwens speciale coaches voor werkgevers in dienst. Zij weten om te gaan met de werkgeverwerknemerrelatie, en de angst voor hoge kosten bij de werkgever. Zo kun je werknemers met schuldproblemen helpen, zonder alles naar je toe te trekken.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.