Verzamel cao’s

Heeft u al gehoord van de verschillende verzamel-cao’s die de afgelopen maanden tot stand zijn gekomen? Bent u ook al premies aan het inhouden en zijn uw werknemers hierover geïnformeerd, omdat zij die premies zelf betalen en minder netto loon overhouden? Als het u allemaal nog niets zegt hieronder in het kort wat informatie over deze nieuwe regels.

Datum:  17 april 2018

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Heeft u al gehoord van de verschillende verzamel-cao’s die de afgelopen maanden tot stand zijn gekomen? Bent u ook al premies aan het inhouden en zijn uw werknemers hierover geïnformeerd, omdat zij die premies zelf betalen en minder netto loon overhouden? Als het u allemaal nog niets zegt hieronder in het kort wat informatie over deze nieuwe regels.

Reparatie 3e jaar van WW en WGA

Het demissionaire kabinet heeft na lang onderhandelen met werkgevers en vakbonden afspraken gemaakt over reparatie van het derde jaar WW-uitkering voor langdurig werklozen. Werknemers gaan per economische sector premie afdragen in cao-fondsen, waaruit de uitkering na twee jaar wordt betaald. In het Sociaal Akkoord van 2013 is een pakket van afspraken gemaakt door sociale partners en de overheid. Eén van de uitkomsten was destijds de invoering van de Wwz. In dat zelfde Sociaal Akkoord is ook afgesproken de WW-uitkering te verkorten tot 24 maanden. In ruil hiervoor spraken cao-partijen af dat zij gezamenlijk zouden voorzien in een zogeheten reparatie van het derde WW- en WGA-jaar.

Recent hebben cao-partijen de plannen nader uitgewerkt in de vorm van zogenaamde verzamel- cao's waarin de reparatie van het derde WW- en WGA-jaar terugkomt. De verzamel-cao is een nieuwe boven-sectorale cao waarmee wordt beoogd de uitvoering van de reparatie van het derde WW- en WGA-jaar mogelijk te maken. Dat gaat als volgt. In 2016 is een landelijk fonds opgericht, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW-regeling compenseert de wijzigingen per 1 januari 2016 in de opbouw en maximale duur van de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkeringen.

Gebondenheid aan twee cao’s naast elkaar

De binding aan de PAWW-regeling door middel van cao’s vergt een constructie. Door middel van verzamel-cao’s hopen cao-partijen de uitvoering van de PAWW-regeling te organiseren. Op de website van de Stichting PAWW staat dat de werkingssfeer van een verzamel-cao het niveau van de werkingssfeer van de gebruikelijke bedrijfstakken en sectoren overstijgt. De verzamel-cao is dus een optelsom van de werkingssferen van de afzonderlijke delen, dat wil zeggen van de werkingssferen van verschillende reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s (bedrijfstak-cao’s en ondernemings-cao’s).

De Stichting van de Arbeid heeft gekozen voor een indeling naar vijf sectoren. Sociaal werk en Maatschappelijke Dienstverlening zijn bijvoorbeeld ingedeeld in sector 5 samen met Jeugdzorg. Voor werknemers in de financiële- en dienstverlenende sector geldt dat ze zijn ingedeeld in sector 4. Werknemer die werkzaam zijn bij ABN, Rabobank, ING of Obvion vallen als gevolg daarvan niet alleen onder de cao die hun werkgever heeft afgesloten met de vakorganisaties (bijvoorbeeld de Rabobank-cao of ABN-cao), maar zijn straks ook aan de verzamel- cao gebonden voor de branche dienstverlening.

Volgens de Stichting van de Arbeid is het de bedoeling dat in een verzamel-cao alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA wordt ondergebracht. Een verzamel-cao komt daarmee naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao te staan. Werkgevers kunnen dus aan twee cao’s gebonden worden en werknemers kunnen aanspraak maken op afspraken die in twee cao’s staan opgenomen.

De bedoeling is dat de verzamel-cao als fonds-cao wordt behandeld. Dit biedt ook de mogelijkheid dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de verzamel-cao algemeen verbindend verklaart voor maximaal 5 jaar (in plaats van de gebruikelijke 2 jaar die geldt voor arbeidsvoorwaarden-cao's).

Werknemers en werkgevers raken gebonden aan de verzamel-cao’s, doordat decentrale cao-partijen een verklaring ondertekenen waarmee ze vrijwillig aansluiten bij één van de verzamel-cao’s. Zij doen dit door de werkingssfeer van de reguliere arbeidsvoorwaarden-cao in de verzamel-cao onder te brengen. De verklaringen van meerdere decentrale cao-partijen worden vervolgens binnen een sector gebundeld en tot één verzamel-cao samengenomen. De verzamel-cao wordt daarna algemeen verbindend verklaard en daardoor raken individuele werknemers gebonden aan de verzamel-cao.

Voor sector 5 geldt dat deze verzamel-cao inmiddels algemeen verbindend is verklaard. Voor werkgevers die werkzaam zijn binnen de sector Sociaal Werk en Maatschappelijke Dienstverlening of de Jeugdzorg geldt dus een verplichting om premies op het salaris in te houden en het personeel daarover te informeren.

Wat kunt u als werkgever of werknemer verwachten?

Voor werkgevers die onder de werkingssfeer van een verzamel-cao vallen brengt de verzamel-cao rechten en plichten met zich. De werkgever moet premies op het loon inhouden om aan de verplicht gestelde premieafdracht te voldoen.

Als de werkgever de verzamel-cao niet correct naleeft, kan dat leiden tot een verplichting om een schadevergoeding en/of boete te betalen. Het is dus belangrijk goed in de gaten te houden vanaf wanneer u moet gaan afdragen en daar vervolgens ook op correcte wijze voor te zorgen.

Werknemers kunnen (als ze - kort gezegd - oud genoeg zijn en lang genoeg hebben gewerkt) bij langdurige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid in een beperkt aantal gevallen aanspraak maken op een wat langere WW- of WGA-uitkering. Of de betreffende werknemer daarvoor in aanmerking komt, wordt berekend aan de hand van de WW-regels die op 31 december 2015 van kracht waren.

Advies

Controleer als u werkgever bent of u onder een verzamel cao valt, draag netjes premies af en informeer uw werknemers.

Mocht u werknemer zijn en met (dreigend) ontslag worden geconfronteerd, controleer dan of u naast de normale WW-uitkering vanuit het UWV ook nog aanvullende aanspraken heeft vanuit het fonds.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.