Wie moet betalen voor herstelwerkzaamheden aan software?

Het komt geregeld voor dat software gebreken vertoont of niet werkt zoals verwacht. Er zijn dan vaak aanvullende werkzaamheden nodig om de software alsnog werkend te krijgen. Maar wie dient de kosten daarvoor te betalen?

Datum:  13 september 2021

Geschreven door:  Joost van Dongen

Leestijd:  +/- 2 minuten

Het komt geregeld voor dat software gebreken vertoont of niet werkt zoals verwacht. Er zijn dan vaak aanvullende werkzaamheden nodig om de software alsnog werkend te krijgen. Maar wie dient de kosten daarvoor te betalen?

Wie voor deze kosten opdraait hang in beginsel af van de onderling gemaakte afspraken. Als afnemer kun je herstelkosten niet zonder meer op de leverancier van de software verhalen.  Dat oordeelde de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2021:5275) in juli 2021 in een procedure waarin een softwareontwikkelaar betaling vorderde van haar facturen betreffende implementatie- en herstelkosten.

Wat was er aan de hand?

In deze kwestie had een softwareontwikkelaar een softwareprogramma geleverd en vervolgens geïmplementeerd bij een e-commerce klant. In totaal werden hiervoor zes facturen verstuurd. De eerste twee facturen werden netjes door de klant betaald. De laatste vier bleven onbetaald, onder andere omdat de klant stelde dat de software niet goed zou werken en zij niet gehouden zou zijn tot betaling van de gefactureerde herstelwerkzaamheden. De softwareontwikkelaar is het daar niet mee eens en wil betaling zien van haar facturen. Zij start een procedure bij de rechtbank om dat voor elkaar te krijgen. 

Wat vordert de softwareontwikkelaar?

In de procedure bij de rechtbank Noord-Nederland vordert de softwareleverancier dat de klant wordt veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen. Zij legt hier – kort gezegd – aan ten grondslag dat zij op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst werkzaamheden heeft verricht. De klant heeft ondanks sommatie een deel van deze facturen niet voldaan.

Het verweer en de tegenvordering van de klant

De klant betwist de vordering van de softwareontwikkelaar. De klant stelt dat zij niet gehouden is  tot betaling van de facturen die zien op implementatiekosten, omdat deze niet waren opgenomen in de offerte. Daarnaast voert zij aan dat de software nooit goed heeft gewerkt, dat zij daarover meerdere keren heeft geklaagd en dus geen herstelkosten verschuldigd is. Sterker nog, als tegenvordering stelt zij dat de softwareontwikkelaar haar een bedrag verschuldigd is, omdat er sprake zou zijn van wanprestatie. De softwareontwikkelaar zou namelijk tekort zijn geschoten in de nakoming van de overeenkomst door een niet goed werkend programma te leveren. De klant vordert daarom terugbetaling van de reeds betaalde facturen. 

Wat oordeelt de rechtbank?

De rechtbank verwerpt het verweer van de klant dat de software niet goed zou werken. Ter zitting heeft de softwareontwikkelaar namelijk voldoende toegelicht en onderbouwd dat zij deugdelijke software heeft geleverd. Dat werd uiteraard door de klant betwist, maar de rechter is van mening dat de klant onvoldoende heeft aangetoond dat de software niet aan de gestelde eisen voldeed. Zij had dat bijvoorbeeld kunnen doen aan de hand van bevindingen van een deskundige, maar heeft dat nagelaten. Daarnaast had de klant de softwareleverancier in gebreke moeten stellen, waarna de overeenkomst eventueel kon worden ontbonden. Ook dat heeft de klant nagelaten. Dat de klant geen implementatiekosten zou hoeven te betalen is volgens de rechter eveneens onjuist. Hier kunnen in de offerte namelijk voldoende aanknopingspunten voor worden gevonden. Ook is de rechter van oordeel dat de klant de kosten voor de herstelwerkzaamheden moet betalen. Zij had weliswaar een service abonnement afgesloten, maar de herstelwerkzaamheden werden niet gedekt door het service abonnement. De uitgevoerde herstelwerkzaamheden zagen namelijk op de koppeling van de geleverde software met apparatuur van de klant en niet op de software zelf. De rechter oordeelt dat de klant alsnog gehouden is tot betaling van de openstaande facturen.

Praktische tips voor de praktijk

Op het moment dat er afspraken worden gemaakt omtrent het leveren en implementeren van software is van belang dat deze afspraken duidelijk en helder op papier worden gezet. Dat lijkt voor de hand liggend, maar het vaag of onvolledig formuleren van de afspraken kan tot meningsverschillen en zelfs tot vervelende geschillen leiden. Duidelijk moet zijn welke werkzaamheden wel, maar ook welke niet onder de overeenkomst vallen. Voorkomen moet worden dat een misverstand kan ontstaan over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten betaalt. Beide partijen zullen daarbij hun eigen ideeën hebben, reden waarom het aan te raden is zoveel mogelijk expliciet vast te leggen.

Heeft u vragen over het opstellen van softwareovereenkomsten of een geschil met betrekking tot geleverde software? Stel ze aan een van onze specialisten Valerie Lipman en Joost van Dongen.

Deze pagina is op 8 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.