Ziekte na een cosmetische ingreep: bent u gehouden het loon door te betalen?

Ziekte na een cosmetische ingreep is géén reden om de loondoorbetaling van uw werknemer stop te zetten. De kantonrechter te Rotterdam oordeelde dit recent in een zaak waar de werkneemster naar Turkije ging voor een cosmetische ingreep en vervolgens ziek terugkwam. De werkgever meent niet gehouden te zijn het loon door te betalen, omdat de werkneemster de ziekte opzettelijk zou hebben veroorzaakt. De werkneemster voert echter aan dat geen sprake is van een zuiver cosmetische ingreep en dat de ingreep gericht is op het verhelpen van medische klachten. Ruud Olde en Bas Blaauwhof vertellen u in deze blog meer over de uitspraak van de kantonrechter en de loondoorbetalingsplicht.

Datum:  01 september 2022

Geschreven door:  Ruud Olde

Leestijd:  +/- 2 minuten

Ziekte na een cosmetische ingreep is géén reden om de loondoorbetaling van uw werknemer stop te zetten. De kantonrechter te Rotterdam oordeelde dit recent in een zaak waar de werkneemster naar Turkije ging voor een cosmetische ingreep en vervolgens ziek terugkwam. De werkgever meent niet gehouden te zijn het loon door te betalen, omdat de werkneemster de ziekte opzettelijk zou hebben veroorzaakt. De werkneemster voert echter aan dat geen sprake is van een zuiver cosmetische ingreep en dat de ingreep gericht is op het verhelpen van medische klachten. Ruud Olde en Bas Blaauwhof vertellen u in deze blog meer over de uitspraak van de kantonrechter en de loondoorbetalingsplicht.

Werknemer werkt niet, bent u toch verplicht het loon door te betalen?

De wet bepaalt dat een werkgever verplicht is het loon te voldoen aan de werknemer die zijn overeengekomen arbeid niet heeft verricht. Dat is alleen anders als het niet verrichten van die arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen. Voor de arbeidsongeschikte werknemer geldt een aparte regeling.

De hoofdregel is dat een werkgever in geval van ziekte gedurende de eerste 104 weken het loon moet doorbetalen. De wet bevat echter een aantal uitzonderingen op de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Een werknemer heeft bijvoorbeeld géén recht op loon tijdens ziekte, indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt. Dat is een zwaar criterium, waar niet zomaar aan wordt voldaan.

Cosmetische ingreep: opzet op ziekte?

De kantonrechter te Rotterdam heeft recent geoordeeld over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die het gevolg is van een cosmetische ingreep. Een werkneemster is al enkele jaren opeenvolgend bij de huisarts geweest in verband met rugklachten. Doordat een blijvende oplossing uitbleef, verwees de huisarts de werkneemster door naar een plastisch chirurg. Ook de bedrijfsarts oordeelde dat sprake is van medische klachten.

De werkgever bevestigt schriftelijk van plan te zijn het loon van de werkneemster stop te zetten, omdat de cosmetische ingreep volgens de werkgever niet medisch noodzakelijk is en medisch niet is toegestaan of verantwoord is geacht. Het niet verrichten van arbeid komt daarmee voor rekening en risico van de werkneemster, zo stelt de werkgever. De werkneemster laat de ingreep toch uitvoeren en meldt zich vervolgens ziek bij werkgever. De werkgever is van mening dat de werkneemster hierdoor opzettelijk ziek is geworden en zet de loondoorbetaling stop. De werkneemster vordert vervolgens betaling van het loon, omdat wel degelijk medische noodzaak voor de cosmetische ingreep bestond.

De partijen zijn het met elkaar eens dat de werkneemster direct na het ondergaan van de ingreep ziek – en dus arbeidsongeschikt – was. De vraag die de rechter moet beantwoorden is of de werkneemster de arbeidsongeschiktheid met opzet heeft veroorzaakt door de ingreep te laten uitvoeren. Dat zou, zoals eerder al is beschreven, ertoe leiden dat de werkgever het loon niet hoeft door te betalen.

De kantonrechter overweegt dat voldoende aannemelijk is dat er een voldoende medische aanleiding bestond voor de werkneemster om een dergelijke ingreep te ondergaan. De werkneemster beoogde met de ingreep haar klachten te verminderen. Van een puur cosmetische ingreep die voor eigen risico en rekening moet komen, kan niet worden gesproken. De kantonrechter oordeelt dan ook dat géén sprake is van opzet bij de werkneemster. De werkgever moet zich dus houden aan de loondoorbetalingsplicht bij ziekte.

Conclusie

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte is niet onbegrensd. Een werknemer die opzettelijk ziek is geworden, verliest zijn aanspraken op loondoorbetaling. Opzet van uw werknemer op ziekte is echter niet eenvoudig aan te tonen. Uit de uitspraak bij van de kantonrechter blijkt dat ook cosmetische ingrepen er toe kunnen leiden dat u verplicht bent het loon van uw werknemer door te betalen.

Indien voldoende medische redenen bestaan om de cosmetische ingreep te ondergaan, heeft uw werknemer geen opzet op de eventuele arbeidsongeschiktheid die op de ingreep volgt. Het is in dergelijke gevallen raadzaam het oordeel van medisch specialisten, indien beschikbaar, goed te bestuderen voordat u besluit het loon van de betrokken werknemer stop te zetten.

Loopt tegen eenzelfde soort situatie aan en heeft u advies nodig? Onze advocaten arbeidsrecht staan voor u klaar!


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.