De nieuwe Wet Franchise. Mogelijkheden op het gebied van tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst

In dit blog behandelen we de veranderingen op het gebied van de informatieverstrekking gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.

Datum:  22 september 2020

Geschreven door:  Valerie Lipman

Leestijd:  +/- 2 minuten

Eerder schreven mijn collega Valerie Lipman en ik over de aanstaande wijzigingen op het gebied van franchise vanwege de invoering van de nieuwe Wet Franchise. Zoals het er nu naar uit ziet treedt de Wet Franchise al op 1 januari 2021 in werking en heeft deze verstrekkende gevolgen voor franchisegevers en -nemers. Voor een algemeen overzicht van de wijzigingen verwijzen wij u graag naar ons eerdere blog.

In deze serie bespreken wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van franchise aan de hand van vier onderdelen:
1. De precontractuele uitwisseling van informatie
2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst
3. De beëindiging van de franchisesamenwerking
4. Het overleg tussen franchisegever en franchisenemer(s)

[campagnes]

Deel 2: Informatieverstrekking gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en tussentijdse wijziging

In dit blog behandelen we de veranderingen op het gebied van de informatieverstrekking gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst en tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst. Naast verplichte informatieverstrekking in de precontractuele fase volgt uit de nieuwe Wet Franchise ook dat de franchisegever bepaalde informatie moet verstrekken aan de franchisenemer in geval van voorgenomen wijzigingen van de franchiseovereenkomst. Daarnaast is de franchisegever ook gehouden gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst informatie te verstrekken omtrent verschillende onderwerpen.    

Meer concreet verstrekt de franchisegever aan de franchisenemer tijdig:

Instemmingsrecht

De wet voorziet eveneens in een instemmingsrecht voor de franchisenemer voor bepaalde besluiten van de franchisegever. Het gaat hier dan in feite om gevallen waarin de franchisegever een wijziging in de franchiseformule wil doorvoeren of een afgeleide formule wil exploiteren, zonder dat de franchiseovereenkomst ter uitvoering daarvan wordt gewijzigd (in dat geval is hoe dan ook instemming vereist). Het gevolg hiervan kan zijn dat de franchisenemer wordt geconfronteerd met de in wet beschreven financiële gevolgen (denk aan extra investering of kosten derving van omzet). Het hier bedoelde instemmingsrecht wordt gekoppeld aan een bepaalde drempelwaarde. Voor besluiten waarbij wordt verwacht dat de financiële gevolgen de drempelwaarde overstijgen is instemming vereist van de franchisenemer. Hoe hoog deze drempelwaarde is wordt contractueel bepaald. Ook kunnen partijen zelf bepalen op welke manier zij tot overeenstemming komen.

Informatie over de behaalde resultaten en verplicht jaarlijks overleg

Tenslotte moet de franchisegever de franchisenemer jaarlijks informeren over de opslagen en de financiële prestaties van de franchisenemer. Ook is van belang dat er inzage wordt gegeven in de hoeverre de investeringen die door franchisenemer zijn gedaan worden de kosten dekt die franchisegever voor ogen had. Er geldt tevens een wettelijke plicht om minimaal eenmaal per jaar overleg te laten plaatsvinden tussen franchisegever en franchisenemer. Op welke wijze dit overleg wordt vormgegeven, is aan partijen zelf.

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn wijzigingen van de franchiseovereenkomst op grond van de nieuwe Wet Franchise mogelijk zolang de franchiseovereenkomst daar in voorziet en de franchisenemer tijdig en deugdelijk wordt geïnformeerd door de franchisegever. Heeft u vragen over tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst? Of wilt u controleren of u aan de wettelijke informatieverplichtingen voldoet? Neem dan contact op met Valerie Lipman of Joost van Dongen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.