Gedragscode Kleinzakelijke Financiering: wat is het en wat kunt u ermee?

Sinds 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Wat is de code nu precies en wat kunt u ermee?

Datum:  05 oktober 2018

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Sinds 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze code is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

In de gedragscode is vastgelegd wat kleinzakelijke klanten mogen verwachten van een bank wanneer zij financiering afnemen. De gedragscode ziet ook op de oriëntatiefase en aanvraagfase wanneer nog geen financieringsovereenkomst gesloten is.

Dat klinkt allemaal mooi, maar wat is de code nu precies en wat kunt u ermee?

Wat wordt geregeld in de code?

De code bevat minimumnormen op het gebied van dienstverlening. Zij bevat ook minimumnormen op het gebied van bescherming. Intentie van de code is om de klant duidelijkheid te verschaffen omtrent wat zij van de bank mag verwachten.

Zo dient de bank een kredietnemer bijvoorbeeld te informeren over:

  1. De duur van het beoordelingsproces van de financieringsaanvraag;
  2. De reden van een eventuele afwijzing van een kredietaanvraag;
  3. Mogelijke alternatieve vormen van financiering als de kredietaanvraag afgewezen wordt;
  4. Veranderingen zoals een renteherziening of een mogelijkheid tot vervroegde aflossing indien de financiering tot stand gekomen is;

Ook dient de bank bijvoorbeeld een inschatting te maken of de klant haar financiële verplichtingen onder de financiering kan nakomen en na te gaan of het type financiering aansluit bij het bestedingsdoel van de klant.

Op welke type financiering ziet de gedragscode?

De gedragscode is bedoeld voor kleinzakelijke financieringen. Het gaat dan niet alleen om geldleningen, kredietfaciliteiten of rekening-courant kredieten, maar ook om financial lease of factoring als er sprake is van een geldlening of kredietfaciliteit.

Via de website van de NVB is een online check uit te voeren of de gedragscode voor een kredietaanvraag geldt.

Op wie is de code van toepassing?

De gedragscode geldt in beginsel voor banken die lid zijn van NVB. Andere financiers kunnen de gedragscode ook van toepassing verklaren op hun dienstverlening. In dat geval geldt (een deel van) de code ook voor hen. Van belang is wel dat de code uitdrukkelijk van toepassing wordt verklaard, bijvoorbeeld in de kredietovereenkomst.

Wie kan een beroep doen op de code?

Kort gezegd kan iedere kredietnemer die bedrijfs-/beroepsmatig activiteiten ontplooit een beroep doen op de code, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De geconsolideerde jaaromzet van de kredietnemer is maximaal € 5.000.000,00.
  2. Het totaal van de bedrijfsfinanciering bedraagt maximaal € 2.000.000,00.

Als de kredietnemer voornamelijk belegt in commercieel verhuurd onroerend goed, dan gelden de iets andere voorwaarden:

  1. De totale waarde van het belang in het onroerende goed bedraagt maximaal € 2.000.000,00;
  2. Het totaal van de bedrijfsfinanciering bedraagt maximaal € 2.000.000,00.

Wat kan ik doen als de bank de Code niet naleeft?

De eerste stap is om te kijken of de kredietnemer er met de klachtenafdeling van de bank uit kan komen. Indien dit niet lukt, dan kan het geschil voorgelegd worden aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Daarmee wordt een laagdrempelig en goedkoop alternatief geboden voor de gang naar de rechter.

Doordat andere financiers zich (nog) niet kunnen aansluiten bij Kifid kunnen klachten over deze andere financiers – ook al is de code van toepassing verklaard – niet aan Kifid voorgelegd worden. In die gevallen dienen klachten dus voorgelegd te worden aan de rechter.

Conclusie

De intentie van de gedragscode is om de klant duidelijkheid te verschaffen omtrent wat zij van een bank mag verwachten als zij een financieringsaanvraag indient en/of deze financiering verstrekt wordt.

Dat valt toe te juichen, alhoewel vraagtekens gesteld kunnen worden bij de toegevoegde waarde van de code. Veel van wat de code regelt, moet namelijk al sowieso door de bank gedaan worden op grond van haar zorgplicht. Of de gedragscode daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft, zal de toekomst dus moeten uitwijzen.

Heeft u vragen omtrent de toepassing of naleving van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering of heeft u anderszins vragen op het gebied van financiering? Neem dan contact op met Reinier Pijls.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.