Onjuiste informatie op cv niet altijd reden voor ontslag op staande voet

Voor veel werkgevers zal het vermelden van onjuiste informatie op een cv dan ook een reden zijn om het dienstverband met een werknemer te beëindigen. In de meeste zaken zal het verstrekken van onjuiste informatie op een cv kunnen leiden tot een rechtsgeldig ontslag. Dat dit niet altijd een grondslag biedt voor een ontslag op staande voet, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 6 oktober 2020.

Datum:  29 januari 2021

Geschreven door:  Annemarie van Woudenberg

Leestijd:  +/- 2 minuten

Als werkgever moet je kunnen afgaan op de juistheid van het cv van een sollicitant of werknemer. Een arbeidsovereenkomst is gestoeld op wederzijds vertrouwen. Voor veel werkgevers zal het vermelden van onjuiste informatie op een cv dan ook een reden zijn om het dienstverband met een werknemer te beëindigen. Denk bij onjuiste gegevens aan het onterecht vermelden van diploma’s of werkervaring. In de meeste zaken zal het verstrekken van onjuiste informatie op een cv kunnen leiden tot een rechtsgeldig ontslag. Dat dit niet altijd een grondslag biedt voor een ontslag op staande voet, blijkt uit de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 6 oktober 2020.

Wat was er aan de hand?

Het ging in deze zaak om een werkneemster in de zorg die op haar cv had vermeld dat zij in het bezit was van een diploma VIG niveau 3. Dat is een wettelijk beschermde beroepstitel. De werkneemster had echter weliswaar een groot aantal deelcertificaten behaald, maar nooit het overkoepelende diploma. Toch had zij op haar cv opgenomen dat zij in het bezit was van dit diploma en had zij volgens de werkgever in het sollicitatiegesprek bevestigd dat zij het vereiste diploma had. Ruim een half jaar nadat de werkneemster was aangenomen, verzocht de werkgever pas om het diploma toe te sturen. De werkneemster kon het diploma echter niet aan haar werkgever overleggen, hetgeen leidde tot een ontslag op staande voet. De werkneemster stapte naar de rechter om het ontslag op staande voet aan te vechten. In hoger beroep oordeelde het hof over de dringende reden voor het ontslag.

Het oordeel van het Gerechtshof

Het Gerechtshof Den Haag oordeelde (net als eerder de rechtbank) dat het ontslag van de werkneemster niet terecht was. Het hof was van oordeel dat de werkneemster op haar cv ten onrechte had vermeld dat zij in het bezit was van het diploma VIG niveau 3. Zij mocht de titel VIG niveau 3 niet voeren. Hoewel dit mogelijk een grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst zou hebben opgeleverd, was het hof van oordeel dat de onjuiste vermelding in dit geval geen dringende reden voor ontslag op staande voet vormde. In deze zaak was niet is gebleken dat de werkneemster onbekwaam zou zijn voor de door haar verrichte werkzaamheden als verzorgende. In die functie verrichte zij geen werkzaamheden die zijn voorbehouden aan iemand met een VIG niveau 3-diploma. Bovendien schoot zij volgens het hof niet tekort in de zorg van haar patiënten. Er was daarmee volgens het hof geen sprake van een dringende reden voor het ontslag op staande voet.

Het hof hechtte in deze situatie dus meer waarde aan de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden, dan aan het daadwerkelijke diploma. Dit zou mogelijk anders kunnen zijn indien er werkzaamheden zijn verricht die zijn voorbehouden aan een erkend specialist.

Tot slot wees het hof erop dat in deze zaak alleen werd geoordeeld over het onterecht vermelden van het diploma VIG niveau 3 op het cv, omdat de werkgever alleen deze ontslagreden in de ontslagbrief had genoemd. Dat de werkneemster tijdens het sollicitatiegesprek had bevestigd dat zij in het bezit was van het bewuste diploma en dat zij ook in een later stadium geen volledige openheid van zaken heeft gegeven, nam het hof niet mee in zijn oordeel. Een rechter dient zich bij het oordeel over een ontslag op staande voet namelijk te beperken tot de in de ontslagbrief opgenomen redenen.

Buitengerechtelijke vernietiging

Begin vorig jaar oordeelde de Hoge Raad bij arrest van 7 februari 2020 dat een werkgever de arbeidsovereenkomst ook (buitengerechtelijk) kan vernietigen, indien sprake is van bedrog van de werknemer. In die zaak ging het eveneens om het vermelden van onjuiste informatie op het cv, terwijl de juistheid van die informatie cruciaal was voor de geschiktheid van de werknemer voor de functie. De werknemer in kwestie had in tenminste vier sollicitatieprocedures aan zorgaanbieders onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over eerdere werkgevers, eerdere functies, genoten opleidingen, BIG-(her)registratie(s) en opgedane werkervaring als (regie)behandelaar in de specialistische GGZ.

Hoewel deze uitspraak ervoor heeft gezorgd dat de werkgever een extra middel heeft om druk uit te oefenen, heeft de Hoge Raad wel overwogen dat de rechter bij een beroep op vernietiging maatwerk moet leveren. Nu in de onderhavige zaak niet is gebleken dat werkneemster onbekwaam was, dat zij verboden handelingen heeft verricht of haar cliënten anderszins heeft geschaad, is het maar de vraag of een beroep van de werkgever om een buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst (in plaats van een ontslag op staande voet) in deze situatie kans van slagen zou hebben gehad.

Belangrijk voor de praktijk

Hoewel een onjuiste vermelding op een cv over een diploma in veel gevallen voldoende kan zijn om een arbeidsovereenkomst te ontbinden, is dit niet zonder meer genoeg grondslag voor ontslag op staande voet. Als werkgever doet u er dus goed aan om voorafgaand aan het dienstverband van elke werknemer een kopie van het (volledige) diploma op te vragen. Daarnaast had de uitkomst van deze zaak wellicht anders kunnen zijn als in de ontslagbrief ook de andere verwijten waren opgenomen. Wees daarom altijd zo volledig mogelijk in een ontslagbrief!

De volledige uitspraak leest u hier.


Blijf scherp

Heeft u te maken met een situatie die volgens u aanleiding geeft om per direct afscheid te nemen van een werknemer, weet dan dat er meerdere opties zijn. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.