Tips om cash flow te verbeteren

Als curator en advocaat zie ik regelmatig dat bedrijven in de problemen komen of – erger – zelfs failliet verklaard worden omdat zij niet aan hun lopende verplichtingen kunnen voldoen. In dit artikel geef ik 5 tips om dit te voorkomen.

Datum:  17 juli 2018

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Als curator en advocaat zie ik regelmatig dat bedrijven in de problemen komen of – erger – zelfs failliet verklaard worden omdat zij niet aan hun lopende verplichtingen kunnen voldoen. Dit wordt vaak veroorzaakt door een cash flow probleem, dat wil zeggen dat de in- en uitstroom van geld niet op orde is. Cash flow kun je zien als ‘de levensader’ van een bedrijf. Wanneer het bloed stopt met stromen of wanneer een ader dichtslibt, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben.

Een cash flow probleem kan zich voordoen in slechte tijden (bijvoorbeeld door het faillissement van een klant waardoor deze op zijn beurt de rekening niet betaalt), maar ook in goede tijden wanneer een onderneming groeit (bijvoorbeeld omdat meer voorgefinancierd wordt).

Dat is zonde omdat het geld er vaak wel is, maar niet op dat moment. Bovendien is het onnodig omdat door een paar eenvoudige tips een bedrijf eenvoudig haar cash flow kan verbeteren.

Tip 1: Het voeren van een efficiënt debiteurenbeleid

De cash flow kan aanzienlijk verbeterd worden door van klanten betaling vooraf te vragen, direct betaling te vragen bij het kopen van een product of bij het afnemen van een dienst of een voorschot te vragen. Op die manier ontstaat geen vordering (waarvan bovendien onzeker is of deze nog betaald gaat worden).

Indien dit om commerciële redenen niet mogelijk is of omdat dit in de sector niet gebruikelijk is, dan kan gewerkt worden met korte betalingstermijnen of met termijnfacturen waarbij regelmatig kleine bedragen gefactureerd worden.

Daarnaast leert de ervaring dat een scherp debiteurenbeleid zijn vruchten afwerpt. Dit betekent direct factureren wanneer dit mogelijk is, een duidelijke factuur, scherp de termijnen in de gaten houden, direct herinneringen sturen en er achteraan bellen en direct aangekondigde vervolgstappen nemen.

Tip 2: Het voeren van een efficiënt crediteurenbeleid

De spiegelzijde van een efficiënt debiteurenbeleid is een efficiënt crediteurenbeleid. Door met crediteuren langere betalingstermijnen overeen te komen, kortingen te bedingen en/of facturen te betalen op de laatste dag dat dit toegestaan is, verbetert de cash flow aanzienlijk.

Tip 3: Het werken met factoring of leasing

Een onderneming hoeft niet alles te kopen of voor te financieren. Daar zijn alternatieven voor zoals factoring en leasing.

Factoring is een verzamelnaam voor verschillende diensten die allemaal gemeen hebben dat een zogeheten factormaatschappij de vorderingen van de ondernemer op zijn klanten incasseert en daarvoor (direct) een vergoeding betaalt aan de ondernemer. Bij factoring worden de vorderingen op klanten of debiteuren dus gefinancierd en verbetert de cash flow.

Bij leasing worden niet vorderingen gefinancierd, maar (in de regel) bedrijfsmiddelen of voertuigen: een lessor geeft een object in gebruik aan de lessee voor een bepaalde periode, waarvoor de lessee aan de lessor een vergoeding betaalt. Ook hierdoor verbetert de cash flow en kan het vrijgekomen geld voor andere zaken gebruikt worden.

Tip 4: Het aanhouden van een kleine(re) voorraad

Bij een onnodig grote voorraad zit het geld vast in de voorraad. Dat is zonde. Door een kleine(re)voorraad aan te houden, komt geld vrij voor andere zaken. Het houden van een kleine(re) voorraad kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld te werken met een efficiënt voorraadbeheersysteem.

Een andere mogelijkheid is om alleen te werken op orderbasis. Zo wordt het houden van een voorraad (grotendeels) voorkomen en verbetert de cash flow.

Tip 5: Het beperken van de voorfinanciering van onderhanden werk

Met name in de bouw wordt onderhanden werk vrijwel altijd voorgefinancierd. Er verstrijkt vaak een lange periode voordat bij leveranciers ingekochte materialen door de opdrachtgever zijn terugbetaald via de aanneemsom.

Het cash flow tekort dat hierdoor ontstaat kan voorkomen worden door met de opdrachtgever af te spreken dat de inkoop van materiaal direct mag worden gefactureerd op het moment van levering op de locatie van het bouwproject.

Een andere mogelijkheid is dat de opdrachtgever zelf rechtstreeks het materiaal inkoopt. Dan vervliegt wellicht de kans op marge op het materiaal, maar wellicht is die marge lager dan de rente die aan de bank wordt betaald om voorfinanciering mogelijk te maken.

Conclusie

Het proactief managen van de cash flow van een onderneming is een van de belangrijkste zaken die een ondernemer moet doen zowel in goede als slechte tijden. Doet een cash flow probleem zich voor dan levert dit vaak een acuut gevaar op voor de onderneming doordat zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Een cash flow probleem kan vaak relatief eenvoudig voorkomen of verholpen worden door het nemen van de in dit artikel beschreven maatregelen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.