Vijf tips om cash flow te verbeteren in corona tijd

Cashflow is de levensader van ieder bedrijf. Wanneer het bloed stopt met stromen of wanneer een ader dichtslibt, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben en zelfs tot faillissement leiden. Door de corona crisis lopen veel bedrijven (zonder dat zij er iets aan kunnen doen) tegen een acuut cashflow probleem aan. Aan de inkomstenkant komt (vrijwel) niets meer binnen – ondanks de vaak creatieve en bewonderingswaardige pogingen van ondernemers om alternatieve omzet te genereren – terwijl de kosten doorlopen. In dit artikel zal ik vijf tips geven om de cashflow te verbeteren in deze moeilijke tijden.

Datum:  08 april 2020

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Cashflow is de levensader van ieder bedrijf. Wanneer het bloed stopt met stromen of wanneer een ader dichtslibt, dan kan dat gevaarlijke gevolgen hebben en zelfs tot faillissement leiden. Door de corona crisis lopen veel bedrijven (zonder dat zij er iets aan kunnen doen) tegen een acuut cashflow probleem aan. Aan de inkomstenkant komt (vrijwel) niets meer binnen – ondanks de vaak creatieve en bewonderingswaardige pogingen van ondernemers om alternatieve omzet te genereren – terwijl de kosten doorlopen. In dit artikel zal ik vijf tips geven om de cashflow te verbeteren in deze moeilijke tijden.

Tip 1: maak gebruik van de noodregelingen van de overheid

De overheid heeft de afgelopen tijd diverse maatregelen genomen om u als ondernemer te helpen als u door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt. Het gaat dan onder andere om:

  1. Verruiming van de staatsgaranties aan banken via de zogeheten BMKB-regeling;
  2. Tegemoetkoming schade Covid-19 ter grootte van € 4.000,00;
  3. tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Ad i) Door de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf (BMKB) kunnen banken makkelijker en sneller krediet verstrekken of bestaande kredietfaciliteiten verruimen. Dit kan omdat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) via de regeling BMKB borg voor een hoger bedrag dan voorheen borg staat voor de kredieten aan ondernemers.

Ondernemers kunnen hierdoor makkelijker en sneller (extra) geld lenen. Mijn kantoorgenoot Erik Jansen schreef eerder over dit onderwerp.

Ad ii) Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland?

Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Zie voor meer informatie en hoe aan te vragen de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ad iii) Vanwege de uitbraak van het coronavirus is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een nieuwe regeling gekomen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die daarmee direct vervalt. Mijn kantoorgenoten van arbeidsrecht schreven in dit artikel over de precieze voorwaarden van de NOW-regeling en hoe de regeling aan te vragen.

De door mij genoemde regelingen zijn niet uitputtend. Er zijn nog tal van andere noodmaatregelen, waarbij van belang is dat u nagaat welke maatregelen het beste bij uw onderneming passen. Een overzicht van alle noodmaatregelen is te vinden op de site van de rijksoverheid.

Tip 2: vraag uitstel van betaling van belastingen aan

De belastingdienst heeft diverse maatregelen genomen waarvan u gebruik kunt maken om uw liquiditeitspositie te verbeteren. Het gaat dan onder andere om:

  1. Bijzonder uitstel voor betaling van diverse belastingschulden;
  2. Verlaging van uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Ad i ) U kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energie- en andere milieubelastingen voor een periode van 3 maanden. Langer uitstel is mogelijk.

Ad ii) Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Bekijk hier een overzicht van deze en andere regelingen van de belastingdienst en hoe deze aan te vragen.

Tip 3: ga in gesprek met uw contractspartijen en voer een efficiënt crediteuren- en debiteurenbeleid

U kunt uw bank vragen om uitstel van aflossings- en rentebetalingen. Zo hebben enkele banken al besloten dat MBK ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. In overleg is er vaak nog meer mogelijk.

U kunt uw verhuurder vragen om uitstel van huurbetalingen of een korting op de huurprijs gedurende de crisis. Ook de verhuurder heeft er belang bij dat zijn huurder niet failliet gaat. Mijn kantoorgenoot Jeroen Brinkman schreef eerder over de verplichting tot betaling van huur in deze tijden.

Bestaande schuldeisers kunt u vragen om een langere betalingstermijn, een betalingskorting of een betalingsregeling. Met nieuwe schuldeisers kunt u langere betalingsperioden overeenkomen. Door met crediteuren langere betalingstermijnen overeen te komen, kortingen te bedingen en/of facturen te betalen op de laatste dag dat dit toegestaan is, verbetert uw cash flow aanzienlijk.

Bestaande debiteuren kunt u vragen om vervroegd af te lossen. Met nieuwe debiteuren kunt u afspreken dat ze direct betalen of binnen een kortere termijn dan u voorheen hanteerde. Ook kunt u werken met termijnfacturen.

Daarnaast leert de ervaring dat een scherp debiteurenbeleid zijn vruchten afwerpt. Dit betekent direct factureren wanneer dit mogelijk is, een duidelijke factuur, de termijnen scherp in de gaten houden, direct herinneringen sturen en er achteraan bellen en direct aangekondigde vervolgstappen nemen.

Tip 4: bespaar kosten

Via besparing van kosten kunt u uw liquiditeitspositie aanzienlijk verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door – hoe pijnlijk en ingrijpend ook – tijdelijke contracten van personeelsleden niet te verlengen, niet meer gebruik te maken van uitzendkrachten, reiskostenvergoedingen tijdelijk stop te zetten omdat uw personeel thuiswerkt,  goed te kijken naar uw inkoopkosten van goederen en het aanhouden van een kleine(re) voorraad.

Sommige ondernemingen kunnen elkaar ook helpen door personeel aan elkaar uit te lenen, bijvoorbeeld omdat de ene werkgever handen tekortkomt en de ander zijn personeel niet meer kan of mag laten werken. Mijn kantoorgenoot Nieske Nijkamp legt uit wanneer dit mogelijk is.

Kortom, dit is de tijd om de kosten van uw onderneming eens goed tegen het licht te houden en te kijken waar u kunt besparen.

Tip 5: trek (alternatieve) financiering aan en wees creatief om inkomsten te genereren

Hoewel financiers in deze tijden beduidend voorzichtiger zijn dan voorheen om financieringen te verstrekken, is het zeker niet onmogelijk. Als uw onderneming in de basis financieel gezond is en potentie heeft, dan zijn ook in deze tijden zeker nog financiers bereid om financiering te verstrekken (zekere gezien de nog steeds lage rente en zoektocht naar rendement).

Enkele partijen bij wie u mogelijk financiering kunt aantrekken:

U kunt eventueel ook overwegen om financierende partijen – bijvoorbeeld bij gebrek aan zekerheden – een belang te geven in uw onderneming of te werken met een converteerbare lening.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden om (alternatieve) financiering aan te trekken, waarbij van belang is de oplossing te zoeken die het beste past bij uw onderneming en die op korte termijn gerealiseerd kan worden.

Ten aanzien van alternatieve inkomsten zie ik in mijn directe omgeving tal van voorbeelden van ondernemers die creatief zijn en alternatieve manieren bedenken om hun liquiditeitspositie (enigszins) op peil te houden. Denk aan restaurants die thuisbezorgen, sportclubs die via livestreams lessen geven etc.

Kortom, wees creatief. Het kan zelfs zo zijn dat u daarmee – na deze moeilijke tijden – een blijvend en extra verdienmodel uitgevonden heeft.

Conclusie

Het proactief managen van de cash flow van een onderneming is een van de belangrijkste zaken die een ondernemer moet doen zowel in goede als slechte tijden. Doet een cash flow probleem zich voor dan levert dit vaak een acuut gevaar op voor de onderneming, doordat zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. In dit artikel heb ik enkele maatregelen beschreven die u kunnen helpen om uw onderneming – ook in deze moeilijke tijden – gezond te houden.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.