Waarom het nuttig is uw debiteur failliet te laten verklaren. Met welke vereisten houdt u rekening?

Stel dat uw debiteur uw openstaande factuur niet betaalt. U kunt het faillissement van uw debiteur aanvragen om hem zo wellicht tot betaling te bewegen.

Datum:  03 april 2017

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Stel dat uw debiteur uw openstaande factuur niet betaalt. U kunt dan een dure rechtszaak starten om een vonnis tegen hem te halen, maar u kunt ook het faillissement van uw debiteur aanvragen om hem zo wellicht tot betaling te bewegen. Eerder schreef mijn kantoorgenoot Erik Jansen al blogs over het nut van een faillissementsaanvraag als incassomiddel en de hiermee verbonden risico’s. Het kan echter ook zo zijn dat u de faillissementsaanvraag niet (alleen) als incassomiddel gebruikt, maar dat u er ook belang bij heeft dat de rechtbank daadwerkelijk het faillissement van uw debiteur uitspreekt.

Belang faillissement debiteur

U kunt belang hebben bij het faillissement van uw debiteur. Bijvoorbeeld als u vermoedt dat (het bestuur van) uw debiteur goederen onttrokken heeft aan uw debiteur waardoor u zich niet meer op deze goederen kunt verhalen. Een curator kan dan onderzoek doen naar deze transacties en deze zo nodig terugdraaien. Een curator kan ook – onder omstandigheden – het bestuur van uw debiteur aansprakelijk houden voor het faillissementstekort (waaronder uw onbetaalde vordering). Ook kan een faillissement van uw debiteur een opstap vormen voor eventuele aansprakelijkheid van het bestuur van uw debiteur voor het onbetaald blijven van uw vordering.

Er zijn kortom genoeg redenen waarom het faillissement van uw debiteur nuttig kan zijn zodat het wel degelijk loont om het faillissement van uw debiteur aan te vragen.
Maar wanneer spreekt de rechtbank nu het faillissement uit? Aan welke vereisten moet voldaan zijn?

Vereisten faillissementsaanvraag

Voor een succesvolle faillissementsaanvraag is vereist dat de debiteur verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Dat is het criterium dat een rechtbank gebruikt om te toetsen of een bedrijf of persoon failliet verklaard moet worden.
Wanneer verkeert een schuldenaar nu in de toestand van te hebben opgehouden te betalen? Dan moet in het algemeen voldaan zijn aan twee vereisten:

  1. u – als aanvrager – moet een (opeisbare) vordering hebben op de debiteur die niet betaald wordt;
  2. er moet sprake zijn van meerdere schuldeisers (het “pluraliteitsvereiste”);

Voor een rechtbank is voldoende dat na kort, eenvoudig onderzoek blijkt dat aan beide vereisten is voldaan.

Eerste vereiste

Indien u een betalingstermijn met uw debiteur bent overeengekomen en hij niet betaalt binnen deze termijn, kunt u direct tot faillissementsaanvraag over gaan. Er is dan voldaan aan het eerste vereiste.
In het algemeen is het echter nuttig om uw debiteur eerst de gelegenheid te bieden om vrijwillig tot betaling over te gaan bijvoorbeeld via een sommatie. Dit leidt wellicht tot betaling en voorkomt onnodige meerkosten.

Tweede vereiste

Een faillissement wordt alleen uitgesproken indien uw debiteur vorderingen van meerdere schuldeisers onbetaald laat. Er moet dus sprake zijn van zogeheten “steunvorderingen”. Bij het onderzoek naar eventuele steunvorderingen kunnen wij u assisteren.
De Hoge Raad heeft recent bepaald (HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488) dat het pluraliteitsvereiste nog steeds geldt omdat een faillissement tot doel heeft om het vermogen van de gefailleerde te verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers. Indien sprake is van slechts één schuldeiser, dan kan geen faillissement uitgesproken worden en zal de schuldeiser een normale procedure moeten starten om een vonnis te halen.

Conclusie

Onder omstandigheden kan het nuttig zijn dat het faillissement van uw debiteur uitgesproken wordt. Hierbij geldt als vereiste dat uw debiteur verkeert in een toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat hieraan voldaan is als de debiteur uw vordering en vorderingen van ten minste één andere schuldeiser onbetaald laat.

Wilt u meer blogs over dit onderwerp lezen? Bekijkt u dan de artikelen van mijn collega Erik.

Incasso via faillissementsaanvraag

Faillissementsaanvraag als pressiemiddel om sneller geld te krijgen


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.