Wat kunt u doen bij diefstal of het lekken van bedrijfsgeheimen?

Eerder schreef mijn kantoorgenoot Valerie Lipman een artikel over wat bedrijfsgeheimen zijn en hoe u deze (vooraf) kunt beschermen.In dit vervolgartikel zal ik beschrijven wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met gelekte of gestolen bedrijfsgegevens. Kortom, wat u (achteraf) kunt doen om de inbreuk te stoppen en om uw schade te beperken en vergoed te krijgen.

Datum:  07 mei 2019

Geschreven door:  Reinier Pijls

Leestijd:  +/- 2 minuten

Eerder schreef mijn kantoorgenoot Valerie Lipman een artikel over wat bedrijfsgeheimen zijn en hoe u deze (vooraf) kunt beschermen. In dit vervolgartikel zal ik beschrijven wat u kunt doen als u geconfronteerd wordt met gelekte of gestolen bedrijfsgegevens. Kortom, wat u (achteraf) kunt doen om de inbreuk te stoppen en om uw schade te beperken en vergoed te krijgen.

Tegen wie kan ik actie nemen?

U kunt maatregelen nemen jegens de inbreukmaker. Dat is iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bedrijfsgeheim onrechtmatig heeft verkregen, gebruikt of openbaar heeft gemaakt. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld hackers, (oud-)werknemers en leveranciers die zich toegang verschaft hebben tot de bedrijfsgeheimen, maar ook aan partijen die hiervan profiteren of geprofiteerd hebben zoals bijvoorbeeld uw concurrenten.

Op grond van welke (wettelijke) bepalingen kan ik actie ondernemen?

Vóór de invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen bestond er geen specifieke regeling ten behoeve van de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel kon een benadeelde partij ageren op grond van schending van gemaakte afspraken (zoals bijvoorbeeld handelen in strijd met een non-concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst of leverancierscontract).

Waren er geen afspraken gemaakt, dan kon enkel worden geageerd op grond van onrechtmatige daad.

Sinds 1 januari 2019 kan ook geageerd worden op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen die specifiek geschreven is voor gevallen waarin u geconfronteerd wordt met schending van een bedrijfsgeheim.

Welke maatregelen kan ik nemen?

U kunt tegenwoordig, sinds de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen, onder andere de volgende maatregelen nemen:

  1. U kunt de (voorzieningen)rechter vragen om de inbreukmaker te bevelen het gebruik of openbaarmaking van bedrijfsgeheimen te staken of te verbieden.
  2. U kunt de (voorzieningen)rechter vragen om de inbreukmaker te bevelen om hem te verbieden inbreukmakende goederen te produceren, aan te bieden, in de handel te brengen of te gebruiken.
  3. U kunt de (voorzieningen)rechter vragen om beslag te leggen op de inbreukmakende goederen en/of hiervan afgifte vorderen.
  4. U kunt de rechter vragen om de inbreukmaker te bevelen om de inbreukmakende goederen van de markt te halen, te ontdoen van hun inbreukmakende hoedanigheid of te vernietigen.
  5. U kunt schadevergoeding vorderen.
  6. U kunt de rechter vragen om de inbreukmaker te veroordelen in al uw (proces)kosten.

Van belang is hoe dan ook dat u zo snel mogelijk actie onderneemt. De ervaring leert namelijk dat snel handelen verdere schade en verdere inbreuken kunnen voorkomen. Ook is hierdoor de kans groter dat de reeds geleden inbreuk succesvol gestopt wordt en de daardoor geleden schade daadwerkelijk verhaald kan worden.

Ook is het verstandig om direct overleg te voeren met uw afdeling marketing & communicatie, uw ICT-afdeling en/of eventueel aangifte te doen bij de politie.

Wat kan ik doen als de inbreukmaker geen verhaal biedt?

Zoals hiervoor beschreven kunt u schadevergoeding vorderen van de inbreukmaker. Dit betekent helaas niet altijd dat u uw schade ook daadwerkelijk vergoed krijgt, zelfs niet als de rechter uw vorderingen toewijst. Het kan namelijk zijn dat de inbreukmaker na een succesvol vonnis failliet gaat of over onvoldoende financiële middelen beschikt om de volledige schadevergoeding waartoe hij veroordeeld is aan u te betalen. Dat is erg vervelend, maar het hoeft niet altijd te betekenen dat u definitief met lege handen staat.

Onder omstandigheden kunt u namelijk ook de bestuurders achter een inbreukmaker – als dat een rechtspersoon is – aanpakken. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder van de inbreukmaker een persoonlijk ernstig verwijt te maken valt of als de bestuurder een van zijn bestuursfunctie losstaande zorgvuldigheidsnorm geschonden heeft. In beide gevallen is de bestuurder aansprakelijk, naast de inbreukmaker.

Conclusie

Bescherming van bedrijfsinformatie moet zowel aan de voor- als achterkant goed geregeld zijn. Vooraf kan veel geregeld worden in contracten, eventueel versterkt door sancties bij contractbreuk. Achteraf kan – als dit onverhoopt contractueel niet (goed) geregeld is – vaak nog opgetreden worden op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen of op grond van onrechtmatige daad. Het is hoe dan ook van belang snel te handelen om een inbreuk te stoppen, de schade verhaald te krijgen en om verdere inbreuken en verdere schade te beperken. In dit artikel zijn diverse mogelijkheden beschreven om dat te bewerkstelligen.


Blijf scherp

Als advocaten voor ondernemers begrijpen wij het belang van voorop blijven. Samen met ons heeft u alle kansen en risico’s in het vizier. Neem gerust contact met ons op en laat u persoonlijk informeren over onze diensten.