De belangrijkste wijzigingen in modellen van Woningborg in 2024. Deel 3: Garantie- en Waarborgregeling

Na jarenlang afwachten is het sinds 1 januari 2024 zo ver: de invoering van de Wet Kwalititeitsborging voor het bouwen! Mede vanwege deze wetgeving heeft Woningborg nieuwe modelovereenkomsten, algemene voorwaarden en Garantie- en Waarborgregelingen gelanceerd voor alle nieuwbouw en transformatieplannen die vanaf januari 2024 worden aangemeld bij Woningborg.

In het laatste deel van dit drieluik zet Noreen Sturris de belangrijkste wijzigingen in de Garantie- en Waarborgregeling op een rij. In deel 1 en deel 2 besprak zij het modelcontract en de algemene voorwaarden.

#bouw
#projectontwikkeling
#Wkb
#duurzaam

Datum:  15 februari 2024

Geschreven door:  Noreen Sturris

Leestijd:  +/- 4 minuten

Algemene wijzigingen in de Garantie- en Waarborgregeling

1. Klare taal

De Garantie- en Waarborgregeling is herschreven in klare taal (B1-niveau). Dat is een goede ontwikkeling en sluit aan bij de ontwikkeling in de rechtspraak waarin meer aandacht wordt besteed aan het schrijven van vonnissen in ‘klare taal’.

2. Definitie ‘Huis’ en ‘Privé-gedeelte” gewijzigd

Onder de definitie van ‘Huis’ en ‘Privé-gedeelte’ vallen niet langer de vakantie-, recreatie of tweede woningen. Dergelijke woningen vallen onder de Waarborgregeling Zakelijk.

3. Keuze voor insolventiewaarborg

In het geval van insolventie van de Verkrijger heeft Woningborg twee mogelijkheden:

  1. de woning afbouwen en de meerkosten van de afbouw vergoeden;
  2. de reeds door de Verkrijger betaalde termijnen van de aanneemsom vergoeden

In de Garantie- en Waarborgregeling 2024 wordt duidelijker verwoord dat Woningborg per individuele situatie bepaalt op welke wijze (optie 1 of 2) de waarborg wordt uitgevoerd.

4. Maximale vergoeding insolventiewaarborg ‘afbouw’

De vergoeding van Woningborg voor het overschrijden van de overeengekomen bouwtijd bedroeg maximaal € 75,00 per dag en de maximale periode waarover deze vergoeding werd uitbetaald bedroeg 90 kalenderdagen.

Wijziging

Het boetebedrag is verhoogd naar maximaal € 90,00 per dag en de maximale periode is verhoogd naar maximaal 120 kalenderdagen.

5. Aanleg en kwaliteit groenvoorzieningen

Van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw is de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen uitgezonderd.

Wijziging

De uitsluiting ‘aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen’ geldt niet als de groenvoorzieningen functioneel zijn en onlosmakelijk verbonden zijn met het huis op appartementengebouw. Dat wil zeggen: de groenvoorziening kan niet zonder forse schade van het gebouw worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan een sedumdak. Voor een sedumdak geldt dus de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw wél.

6. Herstelwaarborg

Wanneer de woning binnen de garantietermijn niet voldoet aan de kwaliteitsnormen en de Ondernemer niet wil of kan herstellen, kan de Verkrijger een beroep doen op de herstelwaarborg.

Wijziging

Wanneer de Verkrijger een beroep doet op de herstelwaarborg van Woningborg is de Verkrijger een eigen risico verschuldigd van € 321,-- inclusief btw (nieuwbouw) en € 318,-- inclusief btw (transformatie). Dit bedrag wordt voor nieuwe Certificaten jaarlijks aangepast conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI) alle huishoudens van het CBS. Woningborg neemt het beroep op de waarborg pas in behandeling na tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag.

Daarnaast zijn de volgende belangrijke wijzigingen doorgevoerd op de garantie-uitsluitingen voor Bijlagen A Nieuwbouw en Transformatie:

Vier wijzigingen in garantie-uitsluitingen (Bijlage A Nieuwbouw en Transformatie)

I. Enkel- en isolatieglas (inclusief thermische breuk) (artikel 3 sub f)

Artikel 3 sub f: Gebreken aan enkel- en isolatieglas (inclusief thermische breuk) zijn uitgesloten van de garantie.

Wijziging

De garantie geldt wél voor veiligheidstoepassingen. In dat geval geldt de garantietermijn van 6 jaar.

II. Levering door derden van warmte etc. (artikel 3 sub m)

Artikel 3 sub m: Een individueel bronsysteem (eigendom van de Verkrijger en op het perceel van de woning gesitueerd) valt onder de garantie.

Wijziging

Uit de Garantie- en Warborgregeling volgde onvoldoende duidelijk waaraan een verwarmingsinstallatie (al dan niet gecombineerd met een warmwaterinstallatie) van het Huis of het Privé-gedeelte dient te voldoen. In artikel 4 van de Garantie- en waarborgregeling zijn daarom de voorwaarden waaraan de verwarmingsinstallatie dient te voldoen opgenomen.

Praktijk

In de praktijk wordt vaak discussie gevoerd over de voorwaarden waaraan de verwarmingsinstallatie dient te voldoen zoals de hoogte van de te behalen en handhaven temperatuur (tot een buitentemperatuur van -10 graden) in de verschillende ruimten in de woning, met deze verduidelijking kunnen deze discussies gemakkelijker beslecht worden.

III. Tocht als gevolg van technisch vereiste ventilatie

Tocht (uitsluitend) het gevolg van de technisch vereiste installatie valt buiten de garantie.

Wijziging

Wanneer de tocht de geldende wettelijke normering uit het bouwbesluit wordt overschreden, dan valt de tochtklacht wél onder de garantie.

IV. Beperkte garantietermijn hang- en sluitwerk

Voor hang- en sluitwerk geldt een verkorte garantietermijn van 1 jaar.

Wijziging

Hang- en sluitwerk omvat nu ook deurdrangers.

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Uit deze wet volgen wijzigingen die van toepassing zijn op alle aannemingsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden ondertekend tussen een aannemer en een particuliere opdrachtgever. De modelovereenkomsten van Woningborg zijn qua terminologie op de Wkb aangepast en in de algemene voorwaarden staat ook een aantal wijzigingen van meer principiële aard.

Tips voor de praktijk

Zorg ervoor dat de wijzigingen bekend zijn binnen uw organisatie en richt uw organisatie daarop in zodat u niet onverhoopt voor verrassingen komt te staan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat de wijzigingen in de garantie-uitsluitingen binnen uw bedrijf bekend zijn zodat u niet voor verassingen komt te staan.


Blijf scherp

Lees verder: deel 1 het modelcontract en  deel 2 algemene voorwaarden. Vragen over de wijziging in de modellen van Woningborg? Noreen staat voor u klaar! 

Contact

Meer over dit onderwerp: