De belangrijkste wijzigingen in modellen van Woningborg in 2024. Deel 1: modelcontracten

Na jarenlang afwachten is het sinds 1 januari 2024 zo ver: de invoering van de Wet Kwalititeitsborging voor het bouwen! Mede vanwege deze wetgeving heeft Woningborg nieuwe modelovereenkomsten, algemene voorwaarden en Garantie- en Waarborgregelingen gelanceerd voor alle nieuwbouw en transformatieplannen die vanaf januari 2024 worden aangemeld bij Woningborg.

In deel 1 van dit drieluik zet Noreen Sturris de belangrijkste wijzigingen in de modelovereenkomsten op een rijtje. In deel 2 en deel 3 worden de algemene voorwaarden en Garantie- en Waarborgregeling besproken.

#bouw
#projectontwikkeling
#Wkb
#duurzaam

Datum:  12 februari 2024

Geschreven door:  Noreen Sturris

Leestijd:  +/- 4 minuten

Vier wijzigingen in het modelcontract

I. Zekerheid (artikel 4)

Artikel 4: de Verkrijger is gehouden zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen tegenover de Ondernemer op grond van de overeenkomst. Deze zekerheid mag in verschillende vormen gesteld worden zoals een waarborgsom of bankgarantie

Wijziging

De zekerheid mag ook gesteld worden door middel van een “aan het depot gelijkwaardige zekerheid”. Denk bijvoorbeeld aan het vestigen van een pandrecht of hypotheekrecht. Dit kan voor de praktijk een waardevolle toevoeging zijn omdat we in toenemende mate zien dat consumenten worstelen met het verkrijgen van financiering en de daaraan gestelde strenge regels en voorwaarden.

II. Inzage in stand van de (on)werkbare werkdagen (artikel 6)

Artikel 6: Partijen komen een aantal werkbare werkdagen overeen waarbinnen de woning opgeleverd zal worden.

Wijziging

De Ondernemer dient op verzoek van de verkrijger inzage te verschaffen in zijn registratie over de stand van de (on)werkbare werkdagen. De registratie dient goed onderbouwd te zijn. Ook mag de ondernemer met halve (on)werkbare werkdagen rekenen.

Actiepunt

Realiseer een standaardformat op basis waarvan de (on)werkbare werkdagen per project overzichtelijk en onderbouwd (met weergegevens en impact op de planning) worden bijgehouden zodat het inzicht aan de Verkrijger kan worden geboden zonder dat dit forse administratielast met zich brengt. Let er op dat dus met halve werkdagen gerekend mag worden.

III. Groenvoorziening (zoals een sedumdak) valt onder de garantieregeling (artikel 14)

Artikel 14: Van de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw zijn de in artikel 14 genoemde werkzaamheden uitgezonderd, waaronder de aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen.

Wijziging

De uitsluiting ‘aanleg en kwaliteit van groenvoorzieningen’ geldt niet als de groenvoorzieningen functioneel zijn en onlosmakelijk verbonden zijn met het huis op appartementengebouw. Dat wil zeggen: de groenvoorziening kan niet zonder forse schade van het gebouw worden verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan een sedumdak. Voor een sedumdak geldt dus de Woningborg garantie- en waarborgregeling nieuwbouw wél.

IV. De ontvangstverklaring (afsluiting modelovereenkomst)

De Verkrijger verklaart door ondertekening van de modelovereenkomst dat zij de toepasselijke algemene voorwaarden, algemene toelichting, garantie- en waarborgregeling en andere opgenomen verkoopbescheiden en/of errata heeft ontvangen.

Wijziging

Aan het einde van de modelovereenkomst is in rood opgenomen de zinsnede “De Verkrijger dient niet eerder voor ontvangst van de hiervoor genoemde stukken te tekenen, dan nadat deze daadwerkelijk door de Verkrijger zijn ontvangen.” Daarmee wordt het belang benadrukt dat de Verkrijger enkel de overeenkomst mag ondertekenen als zij ook daadwerkelijk alle bijbehorende stukken heeft ontvangen.

De Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Uit deze wet volgen wijzigingen die van toepassing zijn op alle aannemingsovereenkomsten die vanaf 1 januari 2024 worden ondertekend tussen een aannemer en een particuliere opdrachtgever. De modelovereenkomsten van Woningborg zijn qua terminologie op de Wkb aangepast en in de algemene voorwaarden staat ook een aantal wijzigingen van meer principiële aard.

Tips voor de praktijk

Zorg ervoor dat de wijzigingen bekend zijn binnen uw organisatie en richt uw organisatie daarop in zodat u niet onverhoopt voor verrassingen komt te staan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat:


Blijf scherp

Lees verder: deel 2 algemene voorwaarden en deel 3 Garantie- en Waarborgregeling. Vragen over de wijziging in de modellen van Woningborg? Noreen staat voor u klaar! 

Contact

Meer over dit onderwerp: